BOUWBESCHRIJVING MAUE
versie oktober 2002


1.0 Inleidende opmerkingen


1.1 Principebepaling
Met deze bouwbeschrijving komen alle eerdere versies te vervallen. Onderdeel van deze overeenkomst is de aannemingsverordening (VOB) deel C voorzover het de uitvoering van de bouw betreft en het Duitse burgerlijke wetboek (BGB) met betrekking tot de garantie. Indien het gebouw op een grondstuk van de aannemer wordt gebouwd, dan worden ligging, stand van het gebouw alsmede de grootte van het perceel door de bijbehorende plannen en tekeningen bepaald. Dat geldt ook voor bouwplannen waar de aannemer al aan begonnen is of die hij voltooid heeft en die de koper daarna aanschaft. Indien in de bouwtekeningen meubels, open haarden en sanitaire voorzieningen zijn opgenomen, dan maken deze geen deel uit van de bouwbeschrijving, zij dienen slechts ter oriëntatie om een voorstelling te kunnen maken. Als het gebouw op een door koper ter beschikking gesteld terrein wordt gebouwd, dient dit bouwrijp en hindernisvrij - bereikbaar voor zware vrachtauto's en bouwkranen - te worden gehouden. Alle voor opmeting benodigde grensmarkeringen moeten zichtbaar en toegankelijk zijn. Er worden cataloguswoningen opgericht, of er wordt individueel naar de wensen van de opdrachtgever gepland. Alle huizen kunnen geheel of gedeeltelijk worden onderkelderd of zonder kelder worden gebouwd. De in de catalogus opgegeven oppervlakten zijn berekend als woonoppervlak.

1.2 Grondslagen van de beschrijving
Het bouwplan is gebaseerd op door de desbetreffende autoriteiten goedgekeurde situatietekeningen en plattegronden. Aanpassingen, die moeten worden aangebracht tijdens de bouwfase - na de koop - omdat bouw- en woningtoezicht of een andere instantie dat verlangt of voorschrijft, worden automatisch aan het bouwplan toegevoegd. Voorzover ze gepaard gaan met meerkosten, komen deze voor rekening van de koper resp. opdrachtgever. Dat geldt niet voor bouwwerken die de koper pas na voltooiing aanschaft. Aanpassingen in de uitvoering van de bouw of m.b.t. toegepaste materialen, die voortvloeien uit technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen m.b.t. bouwmaterialen, kunnen door de aannemer aan het bouwplan worden toegevoegd. De koper heeft het recht de gebruikte materialen te laten vervangen door andere, zolang zij niet in strijd zijn met de regels der bouwkunde en zonder schadelijke gevolgen in de planning van de bouw kunnen worden opgenomen. Deze materialen moeten echter in principe via de aannemer worden verworven. De aannemer behoudt zich het recht voor de garantie op deze materialen niet van toepassing te verklaren. Meerkosten die door deze veranderingen ontstaan, of het nu gaat om materiaal of verwerking, komen voor rekening van de koper resp. opdrachtgever. Het gebouw wordt op conventionele wijze voor een vaste prijs - sleutelklaar - gebouwd. Alle gebruikte materialen komen overeen met de stand der techniek. Voorschriften en regels van de wetgever worden in acht genomen.

1.3 Garantie
De garantie bedraagt volgens het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) 5 jaar.

1.4 Toezicht en leiding bouwwerkzaamheden
De leiding over en toezicht op de werkzaamheden m.b.t. het bouwplan zijn uitsluitend voorbehouden aan de aannemer. Hij behoudt zich het recht voor afzonderlijke werkzaamheden aan externe ondernemingen uit te besteden. Alleen hij kan werknemers en externe bedrijven aanwijzingen geven. De opdrachtgever (bouwheer) dient volgens artikel 4 van de bouwplaatsverordening een coördinator aan te stellen.

1.5 Prijs
Het totale bouwwerk wordt tegen een vaste prijs in Euro ( € ) opgericht. Met inbegrip van de BTW zoals die gold ten tijde van sluiting van het koopcontract. Dit tarief verandert niet. Bij werkovereenkomsten wordt op de peildag van de verandering het tarief verlaagd of verhoogd. Voorzover in deze bouwbeschrijving kosten worden vermeld, dienen deze in principe inclusief BTW te worden geïnterpreteerd. Worden de kosten als materiaalkosten opgevoerd, dan hebben zij alleen betrekking op de waarde der materialen zonder montagekosten. Als het begrip materiaal- en montagekosten wordt gebruikt, zijn behalve de materiaalkosten ook de montagekosten inbegrepen. Kortingen op materiaalkosten worden door de aannemer niet vergoed en ook niet verrekend met andere werkzaamheden.

1.6 Nevenkosten
Indien de aannemer het terrein ter beschikking stelt, zijn bij de vaste prijs alle kosten voor de ontsluiting van het perceel (m.u.v. opmeten en aanvaarding bij opname huis en erf) alsmede aansluitkosten voor gas, water, elektra, riool- en regenwaterafvoer inbegrepen. Als het perceel ter beschikking wordt gesteld door de opdrachtgever, komen de aansluitkosten voor gas, water, elektra, riool- en regenwaterafvoer voor zijn rekening. Na voltooiing en oplevering van het gebouw optredende kosten, b.v. maatregelen voor aanleg wegen, zijn voor rekening van de koper.

1.7 Planning en aanvraag bouwvergunning

1.7.1
Bij de vaste prijs inbegrepen zijn:
- vakberaadslaging al bij vragen
- individueele Planning de bouwvoorhebben
- bouwtekening schaal 1:100
- berekening van ommuurde ruimte
- berekening van woonoppervlak
- bouwbeschrijving
- statische berekening en wapeningsschema voor uw huis
- berekening volgens de warmte-isolatieverordening (Wärmeschutzverordnung)

1.7.2
De opdrachtgever (bouwheer) dient de volgende prestaties te leveren:
- officiële plattegronden leveren; indien vereist: opgaaf hoogten
- documenten, uittreksel uit bestemmingsplan aanleveren
- ligging en hoogten van de grensstenen, blootleggen van grensstenen
- voltooien aansluitingen riolering vanaf buitenkant huis
- kosten voor aanvraag bouwvergunning en aanvaardingsprocedure
- aansluitkosten gas, water en elektra alsmede riolering
- perceel toegankelijk maken voor bouwmachines alsmede voldoende ruimte voor opslag van bouwmaterialen

1.7.3 Aanvraag bouwvergunning
De bouwtekeningen worden gemaakt conform de aan de overeenkomst van aanneming ten grondslag liggende tekeningen bij de offerte. Nadat de opdrachtgever de bouwtekening door het zetten van zijn handtekening heeft aanvaard, wordt de aanvraag voor de bouwvergunning met inbegrip van statische berekeningen en aanvraag voor aansluiting afvalwater, alsmede intekening van het gebouw op de officiële plattegronden volledig klaar gemaakt en overgedragen aan de opdrachtgever, die deze dan kan indienen bij de autoriteiten.

1.7.4 Verzekering
De opdrachtgever is verplicht bij aanvang van bouwwerkzaamheden een verzekering voor het gebouw af te sluiten (brand-, storm-, en waterschade).


2.0 Grondwerken


De teelaarde wordt ter hoogte van het op te richten gebouw tot een dikte van 30 cm afgegraven en aan de rand van het bouwterrein opgeslagen t.b.v. later gebruik. Na voltooiing van de bouwwerkzaamheden wordt zij over het perceel verdeeld en geëgaliseerd. Ter hoogte van het bouwplan wordt de ondergrond tot aan de dragende onderlaag afgegraven, aan de rand van het bouwterrein opgeslagen en voor latere opvulling gebruikt. Indien funderingsstroken zijn voorzien worden deze tot 80 cm onder maaiveld uitgegraven. Op de dragende onderlaag wordt zand tot een hoogte van 40 cm opgevuld. Bij gevaar van doorsijpelend water, een bodemdruk van minder dan 0,20 N/mm² alsmede oneffen terrein heeft men het recht de extra kosten te berekenen en een aanvullende rekening in te dienen. Afvoer en opslagkosten van bodemlagen alsmede benodigde leveringen van opvulzand zijn extra werkzaamheden en niet in de vaste prijs inbegrepen. Verlaging van grondwaterstand resp. drainages zijn extra werkzaamheden en niet in de vaste prijs inbegrepen.


3.0 Fundamenten


Op het verdichte vulzand wordt een plaat van gewapend beton bestaande uit staalbeton B 25 conform de statische berekening op een onderliggende verrottingsbestendige folie gegoten. Het bouwwerk krijgt - volgens statische berekening - funderingsstroken van staalbeton B 15 ca. 80 cm diep. In de funderingen wordt een verzinkte staalband ter aarding van de fundering gelegd en t.b.v. latere aansluiting naar boven gevoerd.

3.1 Kelder
Kelderfundering van staalbeton B 25 waterdicht d = 20 cm, zandopvulling van niet-onderkelderde gedeelte geschiedt tot 40 cm hoogte met aanwezig te verdichten materiaal. Benodigde leveringen van opvulzand zijn extra werkzaamheden en dus niet in de vaste prijs inbegrepen. De buitenmuren van de kelder worden als betonnen muren d = 30 cm waterdicht uitgevoerd en krijgen een beschermende verflaag. De binnenmuren van de kelder krijgen een kalkstenen pleisterlaag met een dikte die voortvloeit uit statische berekeningen. Elke kelderruimte wordt voorzien van een kelderraam met witte polyester kozijnen en een kiepraam met 6 mm helder glas ter grootte 100/50 resp. 75/50, dit volgens tekening. Bovendien worden kelderlichtschachten ingebouwd van glasvezelversterkt wit polyester inclusief afdekrooster met inbraakbeveiliging. De kelderhoogte (hoogte verdieping) bedraagt minstens 2,25 meter.

3.1 Metselwerk
De buitenmuren bestaan uit dubbellaags metselwerk (DIN 1053) en een aan de binnenzijde liggende 2 x 6 cm dikke vochtbestendige isolatielaag van minerale wol of gelijkwaardig materiaal met vezellaag en 4 cm dikke luchtlaag (spouw). Binnen wordt een 17,5 cm dikke muur van kalksteen of gelijkwaardige stenen op conventionele wijze gebouwd. Buiten worden er harde bakstenen of sierstenen van normale grootte voor geplaatst. (400 € per 1000 stuk). Bij huistypes met kelder begint de siersteen ca. 10 cm onder de bovenzijde van het kelderplafond.
De voegen in de buitenmuren worden met voegenspecie - naar keuze grijs of wit - opgevuld. Binnen- en buitenlaag worden d.m.v. muurverbinders van V2A-staal verbonden. Het opgaande metselwerk krijgt een horizontale vochtwering door inbouw van een „Z-sperfolie" tegen opstijgend vocht. De buitenmuren van de garage krijgen eveneens dubbellaags metselwerk, maar dan zonder isolatielaag. De binnenlaag wordt gebouwd met een dikte van 17,5 of 11,5 cm, afhankelijk van de statische belasting.

3.2 Binnenmuren
De binnenmuren worden afhankelijk van statische belastingen uitgevoerd in kalksteen.

3.3 Plafonds
Het plafond van de begane grond alsmede dat van de kelder wordt als semi-compleet plafond - systeem ‚Filigrandecke' (filigraanplafond) - ingebouwd en daarna voorzien van B 25 wapening.
Het plafond in de garage wordt afhankelijk van statische berekeningen met houten balken of in staalbeton uitgevoerd.
Garageplafonds worden niet geïsoleerd.

3.4 Estriklagen
De vloeren op de begane grond en eerste verdieping krijgen een zwevende estrikvloer met onderliggende warmte- resp. geluidsisolatie (tegen voetstappen) en isolatiestrips langs de randen. De garage incl. berging wordt met rechthoekige betonstenen gepleisterd. De garageplafonds krijgen geen estriklaag. Eventuele kelderruimtes worden voorzien van een op een ondervloer aangebrachte estriklaag. In dien men parket aanbrengt moet men de vochtigheidgehalte controleren.

3.5 Pleisterwerk
Alle niet-betegelde muuroppervlakken van de verruimde begane grond en zolderverdieping worden van een kalkstenen pleisterlaag voorzien. Voorzover plafonds volgens het filigraansysteem worden gebruikt, komt het pleisterwerk te vervallen.
De binnenmuren van de kelder, alsmede de muren van het bijbehorende voorportaal krijgen eveneens een kalkstenen pleisterlaag, glad gefrotteerd. Buitenmuren van staalbeton worden niet van een pleisterlaag voorzien.

3.6 Dak
De dakstoel resp. de draagbalken worden conform de statische berekeningen uitgevoerd in naaldhout S 10 / MS 10, houtsnijklasse A/B, chroom-vrij geïmpregneerd. Het dak wordt bedekt met gekleurde pannen (970 € /1000 stuk materiaalkosten). Kleur naar keuze van koper. De pannen worden gelegd op een lattenbodem met onderliggende, vezelversterkte gaasfolie of voor diffusie open spanstrook. De dakoverhang - aan dakgootzijde 70 cm en aan dakrand 25 cm - wordt horizontaal met een wit kunststofprofiel bekleed.
De niet-verbouwde zolder krijgt een zwevende estrikvloer met onderliggende warmte-isolatie en isolatiestrips langs de plinten. Het dak van de garage wordt al naar gelang de planning als plat dak, zadeldak of schilddak gebouwd.


4.0 Uitbouw

4.1 Vensters
Gemonteerd worden witte kunststoffen vensters (isolatieverordening gebruwere K-waarde = 1,1) met draai-kiep-constructie. Tegen meerprijs kunnen aan de binnenzijde gordijnroedes worden ingebouwd, als de koper dit wenst. In de woonkamer wordt een 2- of 3-vleugelig venster/deurelement met kiepelement ingebouwd. Tussen raam- resp. venster/deurkozijnen en sierstenen muur wordt een duurzaam elastische beschermlaag aangebracht.

4.1.1 Vensterbanken buiten/binnen
De vensterbanken buiten worden als rollaag met de gebruikte sierstenen uitgevoerd. Alle vensters op de begane grond krijgen aan de binnenkant vensterbanken van kunstmarmer „Deutsch/Gelb„. Materiaalkosten 90 € /m². De vensterbanken aan de binnenzijde maken onderdeel uit van het tegelwerk. Terrasdeuren, zijdeuren krijgen een niet-overstekende rollaag van sierbaksteen.

4.1.2 Rolluiken
De vensters krijgen kunststoffen rolluiken - naar keuze grijs of wit - compleet met afdekking van wikkelriem, draai-as en houten afdekking. Zolderramen en schuinstaande vensters of ronde vensters, garagevensters, keldervenster krijgen geen rolluiken. Indien bouwtechnisch niet anders mogelijk, worden elektrisch bediende rolluiken na overleg gemonteerd. Elektrisch bediende rolluiken zijn slechts tegen meerprijs leverbaar.

4.2 Ingang
De ingang van het huis wordt voorzien van een kunststoffen deurelement met ingezet glas, al naar gelang de tekening met één of twee vaste zijvleugels. Materiaal- en montagekosten voor een ingangselement inclusief deurknop 1.780 €

4.2.1 Deuren woonruimte binnen
Alle deuren van de woonruimte worden naar keuze (eiken licht, eiken rustiek of wit) in een houten kozijn gemonteerd. Materiaal-kosten voor een deurelement met deurklink en gekleurd slot van gehard materiaal: 300 € incl. montagekosten. De kelderruimtes krijgen deurelementen met deurklinken en gekleurd slot van gehard materiaal voor 200 € incl. montagekosten.

4.2.2 Zijdeuren buiten
De zijdeuren van het huis worden als kunststofelement inge-bouwd. Mate-riaal- en montagekosten voor een deurelement met deurknop en profielcilinderslot 640 €.
Garagezijdeuren worden als witte of grijze stalen, van ribben voorziene, deuren gemonteerd.

4.2.3 Trap
Voor de toegang tot de zolder (vliering) wordt een vlizotrap met bovenliggende, driezijdige leuning aangebracht.

4.2.4 Trap begane grond
Er wordt een vrij dragende beukenhouten of marmeren trap (betonnen draagstructuur met vloertegel of marmer) ter waarde van 3.830 € incl. BTW en montage ingebouwd.
In de kelder wordt een betegelde trap van staalbeton met trapleuning (100 € per strekkende meter) ter waarde van 3.830 € incl. BTW en montage aangebracht.

4.3. Droge montagebouw uitbreiding
De plafonds van de zolderverdieping (bij uitgebouwde zolder) worden uitgebouwd met 180mm klemvilt (warmte-isolatie), een winddichte folie, het nodige latwerk en een gipskartonnen plaat. Voor toegang tot de vliering wordt een vlizotrap aangebracht.
Naar wens kan de vliering tegen meerprijs worden uitgebreid met ruwe schoeiplanken. Indien de CV-ruimte om bouwtechnische redenen of op verzoek naar de vliering verplaatst wordt, moet hiervoor extra worden betaald. De zolder wordt standaard niet afgewerkt.


5.0 Installatie

Voor alle installatiewerkzaamheden geldt de aannemingsverordening (VOB) deel C alsmede de normen DIN 1988 en DIN 1986. Bovendien gelden de voorschriften van de VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) en de aansluitvoorwaarden van de respectievelijke nutsbedrijven.

5.1 Blikwerk
Alle dakgoten worden halfrond uit koper vervaardigd. Dakkielen in dakramen of dakkapellen worden eveneens in koper uitgevoerd. Vensterbanken buiten bij dakramen krijgen een koperen afdekking. De bouwheer dient zelf voor alle werkzaamheden aan afvoerleidingen buiten het gebouw te zorgen.

5.2 Verwarming
Geïnstalleerd wordt - grootte en vermogen afhankelijk van berekende warmtevraag - een gasgestookte centrale verwarming, geschikt voor lage watertemperatuur en vloerverwarming; weersafhankelijke regeling met dag/tijd-schakelklok. Indirect verwarmde warmwaterboiler, 160 Liter, met temperatuurregelaar (op CV-ketel). Afhankelijk van de bepaalde warmtevraag krijgt elke kamer - m.u.v. werkruimtes - klepgestuurde radiatoren met afdekking bovenaan en zijdelingse afschermplaten. Kleur overeenkomstig RAL 9010. Elke radiator is voorzien van een thermo-staatknop (systeem Heimeier) voor een individuele regeling. De badkamer wordt voorzien van een radiator en eene vloerverwarming over den truglopentemperatuurbegrenzer ( RTL-Ventil ). De garage wordt niet verwarmd. Er worden geïsoleerde koperleidingen van voorgeschreven dikte onder de estrikvloer gelegd. De verwarmingsbuizen naar de radiatoren worden uit de muur komend onder een pleisterlaag aangebracht. In de kelder zijn geen radiatoren voorzien.

5.3 Sanitaire installatie

5.3.1 Water/riolering

Het bouwwerk wordt voorzien van alle benodigde aan- en afvoerleidingen. De in huis gebruikte leidingen bestaan uit koper of kunststof. De ondergrondse leidingen worden uitgevoerd in kunststof (KG) zoals voorgeschreven. De installatie wordt gebruiksklaar opgeleverd inclusief alle beschreven hulpstukken en sanitaire voorzieningen. Aansluitingen voor koud en warm water worden aangelegd t.b.v. het aanrecht in de keuken; gootsteen in bijkeuken; badkuip; douche en wastafel in badkamer; wastafel op gasten-WC. Van koud water worden voorzien: afwasmachine en wasmachine alsmede buitenkraan aan tuinzijde, met afsluitklep, max. 5 m vanaf bijkeuken of huisaansluiting.

5.3.2 Sanitaire voorzieningen
Alle keramische sanitaire voorzieningen worden in witte, alle hulpstukken in verchroomde uitvoering aangebracht.

Badkamer:
Badkuip bestaand uit:
1 stalen kuip 170 x 75 cm, wanddikte 3,5 mm; 1 excenter putafsluiter „Multiplex"; 1 verzonken ingebouwde mengkraan met enkele hendel, (Grohe Serie Eurodisc); 1 verstelbare douchekop; 1 doucheslang, 1/2" x 1/2", 1,25 m lang met muurbeugel.
Materiaal- en montagekosten € 430,-

Wastafel bestaand uit:
1 porseleinen wastafel grootte 65 x 51 cm (huismodel) met mengkraan (Grohe Eurodisc); 1 ronde spiegel 60 cm met afgewerkte facetten en onzichtbare bevestiging;
1 porseleinen bergplank 60 x 14,5 cm, (vervalt bij ommuring); 1 handdoekrek 2-delig;
1 afvoerkap (huismodel), ommuurde bergplanken tegen meerprijs
Materiaal- en montagekosten: € 320,-€.

Douchecel bestaand uit:
1 stalen kuip 15 cm diep, 90 x 90 cm; 1 set kuipvoeten; 1 afvoer Varioplex", 1 Grohe-Automatic 2000-thermostaat-batterij UP-uitvoering; 1 Unica S muurbeugel 0,90 m lang; 1 doucheslang, 1/2" x 1/2" ,1,60 m lang; 1 Croma douchekop verstelbaar met 1 Casetta zeepschaaltje (Cromaset).
Materiaal- en montagekosten: € 400,-

Deur douchecel bestaand uit:
1 schuifdeur 90x185 Profil zilver, transp. glas met druppeldesign; 1 zijstuk 90x185 Profil zilver, transp. glas met druppeldesign.
Materiaal- en montagekosten: € 475,-

WC bestaand uit:
1 hangende porseleinen WC-pot met lage stortbak; 1 UP - stortbak „Geberit" met drukknop (waterspaartoets); 1 WC - bril „Pagette-Exclusiv"; 1 WC-papierrolhouder. Ommuurde bergplanken tegen meerprijs.
Materiaal- en montagekosten: € 310,-

Gasten-WC:
Wastafel bestaand uit:
1 wastafel 45 x 34 cm (huismodel); 1 mengkraan Eurodisc; 1 ronde spiegel 50 cm met afgewerkte facetten en onzichtbare bevestiging; porseleinen bergplank 50 x 14,5 cm, (vervalt bij ommuring); 1 handdoekhaakje 1-delig; 1 afvoerkap (huismodel)
Materiaal- en montagekosten: € 315,-

WC: zie uitrusting badkamer met WC.

5.4 Elektrische installatie
naar nederlandse Standaard norm.


6.0 Vloeren en muren

6.1 Vloerbekleding
Met bodemplavuizen (incl. sokkelplavuizen) van kwaliteitsniveau IV (materiaalkosten 18 € /m²) worden de volgende ruimtes geplaveid: woonkamer - portaal - keuken - bijkeuken - badkamer - gasten-WC. De vloerbekleding in de garage maakt onderdeel uit van bestratingswerkzaamheden.

6.2 Muurtegels
In de keuken wordt een tegellaag (incl. decors/boord, indien gewenst) van 5 m² met kleine tegeltjes (materiaalkosten 26 € /m²) aangebracht. De WC in de badkamer en gasten-WC wordt tot aan het plafond van tegels voorzien (Materiaalkosten 18 € /m²). Bij een diagonale betegeling, betegeling bij het leggen van de vloeren alsmede mozaïekbetegeling, marmerbetegeling en andere speciale werkzaamheden treden meerkosten op die apart in rekening worden gebracht. Duurelastische verzegelingen zijn onderhoodsvoegen en onhevig naar VOB niet de garantie.


7.0 Extra werkzaamheden


Overdekkingen alsmede overdekkingen bij kelderingangen aan buitenzijde, spacwerk behoren bij het schilderwerk etc. zijn niet bij de vaste prijs inbegrepen en worden apart aangeboden en volgens de extra bepalingen naar rato van het extra werk in rekening gebracht. Bijkomend bieden we de blowtest. Deze test dient ter controle van de luchtdicht van het gebouw en dus een waarborging voor de energie prestatie norm.

7.1 Zelf uitgevoerd werk
Zelf uitgevoerd werk is per verrichting mogelijk. De opdrachtgever moet de eigen werkzaamheden tijdig uitvoeren zodat er geen oponthoud ontstaat. Een bijbehorende schriftelijke goedkeuring wordt apart in de extra bepalingen opgenomen. Het wegpompen van water op het grondstuk, drainages van lichtschachten, afwateringsbuizen of drainages zijn extra verrichtingen en maken geen onderdeel uit van de vaste prijs.